Oznámenie o ochrane osobných údajov – Dodávateľ & Zákazník

Spoločnosť COBA International Ltd a jej dcérske spoločnosti sa zaväzujú zabezpečiť, aby vaše súkromie bolo chránené. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a chránime vaše osobné údaje, aké sú možnosti ich využitia, ako nám môžete dať vedieť, ak by ste chceli obmedziť používanie týchto údajov a aké postupy uplatňujeme na ochranu vášho súkromia.

Toto oznámenie sa vzťahuje na všetkých súčasných a bývalých zamestnancov dodávateľov a zákazníkov skupiny COBA a nie je súčasťou našich zmluvných podmienok predaja alebo nákupu.

Zaväzujeme sa chrániť súkromie našich zamestnancov a ich osobné údaje použijeme iba v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu údajov, vrátane Zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Prosím, prečítajte si pozorne toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, “my”, “nám” a “naše” znamenajú spoločnosť COBA International Ltd a jej dcérske spoločnosti. Toto oznámenie môžeme čas od času zmeniť.

1. Aké typy informácií zhromažďujeme?

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich dodávateľských a zákazníckych prihlasovacích formulárov, online dotazníkov, telefonických dotazníkov alebo priamych požiadaviek našich zamestnancov zahŕňajú údaje ako vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačné údaje a môžu obsahovať údaje o platobných kartách.

2. Uchovávanie údajov

Vaše údaje budeme uchovávať po primerane dlhú dobu, alebo tak dlho, ako to vyžaduje zákon. Ak zistíme, že údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne, budeme požadovať ich aktualizáciu, alebo ich vymažeme.

3. Využívanie získaných informácií a ich sprístupňovanie tretím stranám

Informácie, ktoré o vás získavame, využívame na to, aby sme vás mohli kontaktovať čo najrýchlejším a najbezpečnejším spôsobom. Tieto informácie môžeme sprístupniť aj ostatným spoločnostiam v rámci skupiny COBA, ktoré ich môžu použiť iba v súlade s podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Informácie o spoločnostiach sú zdieľané s úverovými agentúrami a poskytovateľmi poistenia a môže sa stať, že s nimi budeme musieť zdieľať vaše osobné údaje. Nie je to bežná prax a vždy budete informovaní o tom, že sa vyžaduje zdieľanie vašich osobných údajov.

Informácie o platobných kartách sa zdieľajú s online platobným procesorom tretej strany. Poskytnutím informácií z vašej platobnej karty súhlasíte s tým, že tieto informácie budete môcť zdieľať s príslušnými tretími stranami s cieľom spracovať platby.

Niektoré kontaktné informácie sú uložené v systéme správy kontaktov tretej strany. Tieto tretie strany nemôžu zdieľať vaše informácie s nikým mimo skupiny COBA.
V prípade predaja, zlúčenia alebo prevodu akýchkoľvek spoločností spadajúcich do skupiny COBA, vyhradzujeme si právo preniesť informácie tretej strane, ktorá bude povinná dodržiavať podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Vaše údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťami skupiny COBA mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Tieto spoločnosti majú povinnosť dodržiavať podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

4. Zabezpečenie

Na ochranu vašich údajov pred prístupom neoprávnených osôb a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu používame bezpečnostné opatrenia. Rovnaké štandardy bezpečnosti vyžadujeme aj od všetkých tretích strán, s ktorými zdieľame informácie.

5. Vaše práva

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a Zákona o ochrane údajov 2018 (DPA) máte vo vzťahu k vašim osobným údajom určité práva.

Ak sa o svoje osobné údaje, zhromaždené u nás, obávate, alebo o nich potrebujete získať informácie, kontaktujte nás prosím na adrese Data Privacy Controller, COBA International Ltd., Unit 5 Marlborough Drive, Fleckney, Leicestershire LE8 8UR, alebo e-mailom dataprivacy@coba.com.

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie vašich údajov, máte právo (za určitých okolností) tento súhlas kedykoľvek odobrať, čo neovplyvní zákonnosť spracovania vašich údajov pred odobratím vášho súhlasu.

Ak sa domnievate, že vo vzťahu k vašim osobným údajom nedodržiavame požiadavky GDPR alebo DPA 18, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Sign up for updates from COBA

Sign up to our vacancy newsletter and be the first to hear about brand new positions that open up with the COBA group. You can unsubscribe at any time.

Any personal data collected will only be used for purposes of the newsletter. Click here to read our privacy notice.